P3
MästarePLUS – närvårdare, en partävling

 

Grenansvarig

p3_lahihoitaja_ulla_ruuskanen

 

Ulla Ruuskanen
Keskuspuiston ammattiopisto
ulla.ruuskanen@keskuspuisto.fi
040 542 5866

 

Empty photo

Eeva-Liisa Talvela
Keskuspuiston ammattiopisto
eeva-liisa.talvela@keskuspuisto.fi
040 702 4605

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

 Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga 3 i examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Av de tävlande krävs kunnande att erbjuda människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt i olika livssituationer stöd och handledning för utvecklingen, vård och omsorg samt stöd för rehabilitering.

Krav på kunnande

Närvårdare som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med och för människor. De kan möta klienter och patienter i olika livsskeden som individer och med sin verksamhet främja deras hälsa och välfärd. De arbetar i uppgifter inom vård, omsorg, fostran och rehabilitering inom social- och hälsovårdsbranschen.
I grenen krävs kunnande i de gemensamma yrkesinriktade studierna i grundexamen för social- och hälsovård/närvårdare. I tävlingen fäster man uppmärksamhet vid följande delområden: stöd för utveckling och handledning, vård och omsorg samt stöd för rehabilitering. Tävlingsuppgifterna är uppbyggda så att samma uppgift omfattar innehåll från olika studiehelheter från de gemensamma yrkesinriktade studierna i examen.

+Mästare med särskilt stöd

Den tävlande får uppgiften i sådan form att den stödjer hans/hennes starka sidor och i enlighet med behovet av stöd. Den tävlandes styrkor och behov av stöd fastställs på förhand. I pauserna får den tävlande stöd av tutorer och lärare inom tutorverksamheten.
I samband med anvisningarna för tävlingsuppgifterna ska följande beaktas:
• För arbetsuppgiften ges en kort och tydlig anvisning i en lugn miljö (en anvisning åt gången, uppgiften delas in i olika delar, korta fraser, enkla vardagliga ord, upprepning av det viktigaste, understryckningar och markeringsfärger i textanvisningarna, ett förtydligande språkbruk).
• Reglerna förklaras och upprepas
• Lätta på nervositeten, sporra den tävlande, en säker och positiv atmosfär
• Den tävlande får tillräckligt med tid att planera sitt arbete (den tid som behövs, arbetsredskap och material, arbetsskeden, beskrivning av tävlingsmiljön)
• Man säkerställer arbetssäkerheten med den tävlande
• Man säkerställer och upprepar anvisningarna med den tävlande innan uppgiften påbörjas
• Man berättar för den tävlande hur mycket tid han/hon får använda på uppgiften
• Olika minneslistor kan stödja koncentrationen och handledningen av den egna verksamheten

Grenens styrgrupp för Mästare PLUS 2017

Ulla Ruuskanen, lajivastaava, Keskuspuiston ammattiopisto
Eeva-Liisa Talvela, varavastaava, Keskuspuiston ammattiopisto
Annukka Sorjonen, annukka.sorjonen@hel.fi

Päivi Pynnönen, paivi.pynnonen@hamk.fi
Mervi Huttula, mervi.huttula@ortonpro.fi
Virpi Tapanimäki, virpi.tapanimaki@luovi.fi
Matti Kauppinen, matti.kauppinen@skillsfinland.fi
Mikko Laakkonen, mikko.laakkonen@pam.fi
Pia Törnwall, pia.tornwall@keskuspuisto.fi
Anu Kilkku, anu.kilkku@keskuspuisto.fi