N2 Infrastrukturbyggande
, en individuell tävling

Grenansvarig

Empty photo
Jere Hänninen
TTS Työtehoseura
jere.hanninen@tts.fi
044 714 3834

Empty photo
Jaakko Herranen
TTS Työtehoseura
jaakko.herranen@tts.fi
044 714 3774

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna i grenen för infrastrukturbyggande baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen, examensdelen för användning av schaktmaskiner. Tävlingsuppgifterna är sådana arbetsuppgifter som ingår i schaktmaskinsförarens mångsidiga arbete. Föremål för bedömning är användning av schaktmaskiner i infrabranschens arbetsuppgifter, arbetssäkerhet, beaktandet av hållbar utveckling, helhetsbehärskandet av arbetsprocessen, en ekonomisk och kvalitativ verksamhet, behärskandet av arbetsmetoder och material samt behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet och praktiskt tillämpande.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen för infrabyggande baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen, examensdelen för användning av schaktmaskiner:

 • planering och förberedelse av det egna arbetet
 • en säker, omsorgsfull, ekonomisk och ändamålsenlig användning av schaktmaskiner och arbetsredskap
 • dagliga kontroller och förebyggande underhåll av schaktmaskiner
 • ansvara för arbetsredskapens och arbetsmiljöns prydlighet och säkerhet
 • utföra mätningar och utmärkningsarbeten på ett pålitligt sätt med lasermätinstrument
 • sedvanliga arbetsuppgifter för kommunalteknik, jord- och vattenbyggande samt byggande av trafikområden
 • behärskandet av de material som används inom infrabyggande
 • behärskandet av igångsättningsarbeten och avslutande arbeten
 • ett arbete i enlighet med principerna för hållbar utveckling och miljöskydd samt materialåtervinning
 • kvalitativ utvärdering av det egna arbetet och arbetsresultatet
 • materialkännedom samt kännedom om de sedvanliga konstruktionerna och principerna för hur de fungerar
 • användning av de vanligaste arbetsredskapen inom infrabyggande
 • användning av personlig skyddsutrustning, beaktandet av allmän arbetssäkerhet och upprätthållandet av den egna arbetsförmågan

Grenens styrgrupp 2017

Jere Hänninen, grenansvarig, TTS Työtehoseura
Jaakko Herranen, vice grenansvarig, TTS Työtehoseura
Janne Suntio, Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry
Antti Knuutila, Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry
Pertti Niemi, Destia