606- semifinal

Semifinalens tidpunkt och plats

Tampereen seudun ammattiopisto TREDU Hepolamminkatu 10 B-byggnaden 2.2. – 3.2.2017

Semifinalkoordinator

Matti Hellsten tel. 0408007383 matti.hellsten@tampere.fi

Antal tävlande

Inga begränsningar

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

1.1. Riskanalys över de egna arbetet

Deltagarna bekantar sig med den färdigt utskrivna riskbedömningen. Tävlingsparet fyller sjäva i blanketten enligt givna anvisningar. Bilaga: Riskanalys.

1.2. Elektrisk inkoppling (I/O)

Kopplas enligt pneumatik- och el-schemat. Bilagor: Huvudschema, in- och utgångsschema och pneumatikschema.

1.3. Programmering

Ett program i enlighet med bedömningskriterierna tas fram för maskinen. Bilagor: Huvudsekvens (main), automatsekvens och manuell sekvens. I sekvensbeskrivningen används engelspråkiga benämningar.

1.4. Arbetets kvalitet och utseende

Installation av mekanik och kablage i enlighet med installationskriterierna (World Skills) samt i enlighet med lay-out bilden.

1.5. Snabbhet (tid)

Uppgiften genomförs inom given tidtabell så att installationen och programmeringen motsvarar definierade kvalitetskriterierna. Bilaga xx.

Allmänt

Uppgiftens omfattning och tid

Uppgiften är färdig då:

1) Installation och inkoppling gjorts i enlighet med bilagorna.

2) Apparaturens funktion programmerats och testats i enlighet med beskrivningen.

3) Kvalitetskraven för installation och inkoppling förverkligats i enlighet med bilagan ”Arbetets kvalitet och utseende”.

Maxtid 330 min (5,5h)

Tävlingsuppgiftens bedömningskriterier

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0 – 100 p

Riskanalys 3 p

Elektriska kopplingar 22 p

Programmering 30 p

Arbetets kvalitet och resultat 30 p

Tidspoäng 15 p

Avdrag p.g.a. arbetssäkerhet -5 p

Oriktiga arbetsmetoder -5 p

Tilläggstid, max -10 p

Beskrivning av hur bedömningen förverkligas

Uppgiften är en helhet som till 100 % bedöms objektivt. För de punkter som ska bedömas finns korrekta installations- och arbetssätt definierade, och dessa är antingen i enlighet med anvisningen = 1p, eller inte i enlighet med anvisningen = 0p.

I bedömningen deltar två domarpar varav den ene fungerar som protokollförare. Domarpar 1 bedömer funktionen och domarpar 2 installationen. Installationskriterierna följer den bedömning som används i World Skills

Apparater, maskiner, konstruktioner och material som behövs i uppgiften

Tävlingsarrangören ansvarar för att följande finns på tävlingsplatsen

1) Egna arbetsbord och avfallskärl för varje tävlingspar

2) För installationen behövliga installations- och fastsättningstillbehör

3) För installationen behövliga kablar och kopplingstrådar med ändhylsor.

De tävlandes egna arbetsredskap och tillbehör

Tävlingslaget tar med sig egna

Arbetskläder och skyddsutrustning

OBS! Laget bör ha skärskyddshandskar!

Dessutom ska laget ha med sig följande apparater och redskap:

1) Bärbar PC, med de program och programmeringskablar som behövs för programmeringen av logiken.

2) Logik enligt eget val, matningsspänning 24Vdc, 16 in / 16 out, PNP ingångar, relä- eller transistorutgångar. Till logiken kopplas två färdiga SYSLINK-kablar. Detta är det gränssnitt som används i tävlingen.

3) Kapverktyg för pneumatikslangar.

4) Verktyg för ledningsdragning, kabeldragning och ändhylsor.

5) Insexnyckelserie (1-8 mm)

6) Tuschpenna med fin spets samt skrivare för märkningar

7) Sladdlös borrmaskin och tillhörande bits (skruvserie)

8) Verktyg för kapning och filning av kabelkanaler och lock (inte kniv eller mattkniv)

Tävlingslaget får ta med sig annan skyddsutrustning, verktyg och tillbehör enligt eget val.

Säkerhet: A) Användning av värmeblåsare är förbjudet B) Skyddsglasögon måste användas under hela tävlingstiden.

Den tävlande ska styrka sin identitet.