603- semifinal

CNC-maskinbearbetning

 

Semifinalens tidpunkt och plats

Semifinalerna arrangeras den 1.2 eller den 2.2.2017

Semifinalerna arrangeras vid den deltagande studerandes egna läroanstalt.

Semifinalikoordinator


Lasse Tuominen, Vexve Oy, lasse.tuominen@vexve.com 050-5643248

Antal tävlande

Info om detta den 5.11.2016

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och centralt innehåll i uppgiftsmodulerna

Praktisk info: Den tävlande svarar för hela framställningsprocessen av arbetsstycket utan handledning. Ifall maskinsäkerheten eller arbetssäkerheten så kräver, kan den övervakande läraren eller domaren anmärka om detta.

Det är förbjudet att använda telefon under tävlingen och telefonerna ska lämnas in åt övervakande lärare innan tävlingsarbetet påbörjas.

Antalet tävlande är inte begränsat, men tävlingsstycket ska tillverkas under en arbetsdag och därför måste antalet bearbetningsmaskiner i relation till antalet tävlande beaktas.

De tävlande får vara i samma utrymme, men inte diskutera med varandra. Ifall en tävlande fortsätter diskutera med en annan tävlande trots uppmaning, har domaren rätt att visa ut den tävlande från platsen och arbetet diskvalificeras. Ifall den tävlandes röst tre gånger uppnår en sådan volym, att man kan tolka det som skrikande, har domaren rätt att visa ut den tävlande från platsen och arbetet diskvalificeras.

Tävlingsutrymmet ska avgränsas från extra störningsmoment och ljud så att de tävlande kan fokusera och koncentrera sig på uppgiften. De tävlande bör ha möjlighet att dricka under hela tävlingstiden.  

Den övervakande domaren bör säkerställa tillsammans med övervakande lärare att alla maskiner har samma inställningar inför tävlingen och att alla tävlande har möjlighet att använda lika verktyg och mätutrustning.

I samband med läroanstaltens semifinal bör det finnas en teknisk assistent som kan hjälpa vid eventuella problem med maskiner eller program. Övervakaren ger assistenten lov att gå in på tävlingsområdet om så behövs.

Tävlingsområdet får lämnas endast av tvingade skäl, t.ex. för toalettbesök och då vore det bra om den tävlande har en övervakare med sig. Övervakaren ger vid behov tillåtelse att lämna tävlingsområdet.

Maskiner, program och arbetets innehåll

De maskiner som behövs för att genomföra tävlingsuppgiften är minst en 2-axlad CNC-svarv, med färdig svarvade mjuka käftar samt en 3-axlad CNC-fräs med maskinskruvstycke vars öppning är minst 105 mm.

Som program får valfritt CAM-program användas, med programmet ska man kunna utföra 2D-verktygsbanor och postprosessorer ska fungera och vara testad på de maskiner som används. Den dator som används ska ha tillräcklig kapacitet för att förhindra att avbrott eller låsning uppstår i samband med tillverkningen av verktygsbanorna.

Stycket kan också tillverkas genom att använda dialogprogrammering eller manuell g-kodning. Minst fyra arbetsskeden: två infästningar i svarvning, två i fräsning.

På förhand ska två skär och stålhållare reserveras för varje maskin som används. Dessa ska finnas på en bestämd plats nära bearbetningsmaskinen. För varje stålhållare ska det finnas reserverat två svarvskär / tävlande.

För varje deltagare finns ett svarvämne reserverat. Genast efter att tävlingen avslutats meddelar tävlingsdomaren den stansade koden i varje produkt och namnet på dess tillverkare till: lasse.tuominen@vexve.com

Svarvämnet skickas till deltagande läroanstalter den första veckan i januari. Ifall styckena inte anländer den första veckan i januari, ta genast kontakt med lasse.tuominen@vexve.com

Uppgiftens omfattning och tidsåtgång

Allmänt:

* Den tävlande får produktens ritningar med toleranser och formkrav på två A4-papper. På första pappret återfinns svarvningsformerna och på det andra pappret fräsningsformerna

* Instruktioner som behövs finns på en A4 samt som Word-fil

* Svarvämnet är färdigt sågat och har en stansad kod i ena änden som inte får bearbetas bort. Om en tävlande svarvar bort koden är uppgiften diskvalificerad.

sorvaus1

sorvaus2

CNC-svarvning:

* reserverad tid 3,5h/tävlande

* svarvarna ska vara färdigt installerade med färdigt svarvade mjuka backor för två olika fastsättningsdiametra. Diametrarna framkommer i samband med att svarvämnet levereras.

* stålet bör vara färdigt på plats och färdigt mätt. Det är dock den tävlande själv som ansvarar för att mätningen är tillräckligt noggrann, dvs. det är önskvärt att man instruerar den tävlande att själva utföra mätningen.

* varje tävlande ska ha nya skär i maskinen före arbetet påbörjas

* ifall av skador bör det på arbetsstället finnas ett extra skär i varje storlek, form och nosradie.

* den tävlande ska välja rätt stål enligt vad som ska bearbetas. Ifall den tävlande söndrar underläggsplattan/stålfästet får han/hon ingen ny utan tvingas ge upp uppgiften.

sorvaus3

CNC-fräsning:

* reserverad tid 3,5h/tävlande

* stålet bör vara färdigt på plats och färdigt inmätt. Det är dock den tävlande själv som ansvarar för att mätningen är tillräckligt noggrann, dvs. det är önskvärt att man instruerar den tävlande att själva utföra mätningen.

* varje tävlande ska ha nya skär i maskinen före arbetet påbörjas

* I fall ett skär/verktyg går sönder bör förutom installerade verktyg på bearbetningsmaskinen finnas en extra uppsättning borrskär, gängtappar och frästappar samt en serie bytesskär till planfräs vid arbetspunkten. Ifall den tävlande söndrar underläggsplattan, får han inget nytt utan tvingas ge upp uppgiften.

Huvudsakliga bedömningskriterier

* Huvudmått, 50 poäng

* Överensstämmelse med ritningen (form), 20 poäng

* Hjälpmått, 15 poäng

* Ytans kvalitet, 10 poäng

* Arbetssäkerhet, 5 poäng

Totalt, 100 poäng

Beskrivning av bedömningen

Varje läroanstalt som anmält en tävlande skickar i sin tur en domare till en annan läroanstalt för att övervaka tillverkningen av semifinaluppgiften. Fördelningen av läroanstalterna meddelas senare.

Domaren bedömer den tävlande gällande arbetssäkerhet på skalan 0-5 och antecknar namn, vitsord och bedömningskriterier. Domaren skickar tävlingsstyckena, de tävlandes koder för tävlingsstyckena och bedömningen av arbetssäkerheten till Lasse Tuominen på Vexve Oy. Mer info angående detta kommer senare.

Mätningen av styckena genomförs under en och samma dag i ett fuktighets- och temperaturreglerat rum med samma kalibrerade digitala mätinstrument. Efter varje mätning kontrolleras att mätinstrumentets resultat är det samma och detta antecknas i mätningsprotokollet.

Material, maskiner, arbetsskeden och grenområde

* materialet som ska bearbetas är konstruktionsstål s355 och rostfritt stål EN 1.4305

* CNC-svarvning: vid programmeringen av rörelserna är det endast tillåtet att använda X- och Z-axeln

* CNC-fräsing: vid programmeringen av rörelserna är det endast tillåtet att använda X-, Y- och Z-axeln

* programmering: manuell g-kodning, dialogprogrammering, CAD/CAM 2D-programmering.

* svarvningsdiameter:

* inre 22-80 mm (obs!. 93 eller större inställningsvinkel, ej 90 grader eller under)

* yttre 0-100 mm

* Nosradie 0,2 mm-0,8 mm. Stålformer: dnmg, cnmg, rundändad stickstål som går att svarva i sidled med R=1.5-2.5mm! insticksdjup minst 10mm

* raka frästappar, hårdmetall, minst tre skärande kanter: diameter 8 mm och 16mm, skärning >12mm

* Planfräs 50-80mm

Exempeluppgift och helhetsbedömning

Det stycke som ska tillverkas innehåller följande som ska utföras på CNC-maskin:

* Ytter och inner ansats, rundningar, fasningar, lagerpassning, sjunkandeform och konsvarvning och ytter

* Öar, fasningar, ansatser, rundningar, planfräsningar.

* Borrning och gängning

* svarvningen sker utan dubbdocka, med tanke på maskinsäkerheten. Stycket är planerat för svarvning med mjuka käftar och till längden sådan, att ingen dubbdocka behövs.

 

Gamla uppgifter finns på adressen:

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0

 

Den tävlande ska ha följande med sig till tävlingsplatsen

* Den tävlande ska bestyrka sin identitet för domaren (FPA-kortet räcker)

* Personlig skyddsutrustning: hörselskydd, ögonskydd, handskar, skyddsskor och arbetskläder

* Personligt studiematerial: blyertspenna, suddgummi, bläckpenna, anteckningsblock, läroböcker, tabellböcker, räknare

* Eget skjutmått (även digitala skjutmått är tillåtna)

 

Läroanstalten skaffar till tävlingsplatsen

* bearbetningsmaskiner; CNC-svarv och CNC-fräs, uppspännings skruvstycke, nollställare och verktyg.

* dator med CAD/CAM-program med dataöverföringsmöjligheter till bearbetningsmaskinen  (t.ex. Ethernet, Wifi, USB-sticka, minneskort osv). Avståndet från maskinen max 10 meter.

* en reservdator.

* eventuellt en bearbetningsmaskin i reserv ifall någon tävlande skadar maskinen så det är obrukbar

* om ingen reservmaskin finns att tillgå och maskinen går sönder så avslutas bearbetningsdelen (svarvning/fräsning) i det skedet som pågår.

* Om flera semifinalister från läroanstalten deltar, finns det risk att alla inte kan tävla ifall en maskin går sönder och ingen reservmaskin finns att tillgå.

Läroanstalten skaffar följande mätutrustning:

* Digitalt skjutmått av hög kvalitet 0-150 mm (den tävlande ska också ha ett eget manuellt skjutmått)

* Yttre mikrometer 0-100 mm, passbitar

* Djupskjutmått 0-100

* Djupmikrometer 0-100 mm

* Invändig trepunktsmikrometer , mätbara mått ca 40mm +-5mm

* Gängmikrometer 25-50mm millimeter/tums stigning med mätspetsar 60 grader max. stigning 3mm.

* Passbitserie

* 3D-lägesgivare, sökning av exakt nollpunkt

* ytjämnhetsnormal eller mätinstrument

 

En allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En maskinbearbetare tillverkar på ett arbetssäkert sätt olika metallstycken och maskindelar med hjälp av varierande bearbetningsmetoder. Delarna tillverkas med en datorstyrd svarv och med bearbetningscentral. Programmeringen sker med hjälp av CAD/CAM-program.

Maskinbearbetare arbetar i regel i mekaniska och metallverkstäder eller som självständiga företagare. I yrket behöver man ha kunnande om bearbetningstekniker, arbetsmaskiner och material som ska användas samt precision, omsorgsfullhet och samarbetsförmåga, men också känna principerna för hållbar utveckling.

Tävlingens karaktär

CNC-maskinbearbetning är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån berömliga (B3) i de nationella examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen inom maskin- och metallbranschen samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. De viktigaste delområdena är NC-svarvning, NC-fräsning, CAD/CAM 2D-programmering och mätning i mekanisk verkstad.


Grenens styrgrupp 2017

Timo Mäki, lajivastaava,Koulutuskeskus Sedu, timo.maki@sedu.fi
Veli-Matti Hauta, Vaasan ammattiopisto, veli-matti.hauta@edu.vaasa.fi
Masi Järvinen, Stadin ammattiopisto, masi.jarvinen@stadinao.fi
Igor Pustsin, Stadin ammattiopisto, igor.pustsin@stadinao.fi
Mikko Vepsäläinen, Camcut Oy, mikka.vepsalainen@camcut.fi
Lasse Tuomien, Vexve Oy lasse.tuominen@vexve.com