407- semifinal

Husbyggnad, timmermansarbete

 

Semifinalens tidpunkt och plats

Tisdag 7.2.2017
Ammattiopisto Lappia, Torneå
Veijo Matala
tel. 040 7179966
Urheilukatu 6, 95400 Torneå
Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Joensuu
Miika Räätäri
tel. 050 3115827
Tulliportinkatu 3, 80130 Joensuu
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Kari Lehtinen
tel. 044 7061038
Vanhankyläntie 1, 37860 Valkeakoski

Semifinalkoordinator

Kari Lehtinen Vaao
tel. 044 7061038
kari.lehtinen@vaao.fi
Antal tävlande
En tävlande/läroanstaltens verksamhetsort. Om antalet startande grupper är tre eller fler så kan två tävlande/ läroanstaltens verksamhetsort delta.

Beskrivning av semifinaluppgifterna

Semifinaluppgiften är att bygga en mindre gårdsprodukt. Vid byggandet används dimensionshyvlad sågvara, eventuellt tryckimpregnerat. Virket är bearbetat på förhand. Dokument i semifinalen är konstruktions-/fasadritningar.
För det egentliga byggnadsarbetet har 6 h tävlingstid reserverats.

Den tävlande tar med sig
Den tävlande ska ta med sig all den personlig skyddsutrustning som behövs på en byggarbetsplats. Den tävlande ska också ta med sig timmermannens handverktyg och en batteridriven borrmaskin med borr (3-6 mm)- och bitsserier (inkl. Torx-serie).
Den tävlande ska bestyrka sin identitet (FPA-kortet är ok).
Den tävlande ska ha med sig en egen fickräknare.
Det är förbjudet att använda mobiltelefon under tävlingen.
Följande finns på tävlingsplatsen
Allt tävlingsmaterial, alla maskiner och apparater som behövs finns på tävlingsplatsen.

Bedömningen av semifinaluppgiften

I samtliga uppgifter används bedömningskriterierna för nivån berömliga 3 i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för husbyggnad. Domarna rangordnar de tävlande på basis av poäng.
På tävlingsområdet gäller ikraftvarande arbetssäkerhetsregler och -föreskrifter för byggarbetsplatser.
Arbetet ska utföras inom given tidsram. Domarna bedömer de tävlande genom att följa dem under arbetets gång samt genom att mäta de färdiga produkternas måttnoggrannhet och ritningsenlighet.
Bedömningen görs både subjektiv och objektivt. Den subjektiva bedömningens andel är ca 15 %, i den ingår bl.a.:
• arbetssäkerhet (säkra arbetssätt, användning av personlig skyddsutrustning, arbetsplatsens renlighet och prydlighet osv. ) max 5 poäng
• den färdiga uppgiftens allmänna intryck, max 10 poäng

Den subjektiva bedömningen sker kontinuerligt under hela tävlingsprestationen. Vid bedömningen av ett färdigt arbete får enskilda domares poängsättning (1-10) skilja sig högst 3 poäng från högsta till lägsta.
I bedömningen av arbetssäkerheten görs poängavdrag -1 p/arbetssäkerhetsavvikelse eller brist.
Upprepande och återkommande arbetssäkerhetsbrister/-avvikelser kan leda till diskvalificering.

Hållbar utveckling och företagsamhet på tävlingsplatsen:
• Arbetsergonomi: korrekta arbetsställningar under arbetet.
• Arbetssäkerhet: arbetsmaskinerna och redskapen är ändamålsenliga.
• Material: avfall som eventuellt uppstår vid arbetet återvinns (i mån av möjlighet).

Genom mätning:
Totalt 10 st mätpunkter
Max poäng/mätpunkt 5/10 poäng
Max poäng för alla mätpunkter 85 poäng

Genom subjektiv bedömning:
Helheten 10 poäng
Iakttagande av arbetssäkerhet 5 poäng
Max poäng genom subjektiv bedömning  5 poäng
Maxpoängen är sammanlagt 100 poäng.

Genom mätning framkomna felpoäng mäts på följande sätt:

• Korta mått < 500 mm 1 p = 1mm
• Långa mått > 499 mm 0,5 p = 1mm
• Felaktig placering av skruvar 1p= skruv som fattas
• Brister i arbetssäkerheten 1p= 1 säkerhetsbrist

Obs! Om en mätpunkt inte kan mätas på grund av att arbetet inte hann bli färdigt, ger bedömningen för denna mätpunkt 0 poäng.

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter på adressen

www.skillsfinland.fi

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0