301- semifinal

Kundbetjäning och försäljning

 

Semifinalens tidtabell och plats

Semifinalen i grenen Kundbetjäning och försäljning i Mästare2017 ordnas den 2.2.2017

Semifinalplatser:
Esbo – Prisma Sello
Tavastehus – Prisma Hämeenlinna
Joensuu – Prisma Joensuu
Uleåborg – Prisma Zeppelin
Tammerfors – Prisma Kaleva

Semifinalkoordinator

Tiina Mätäsjärvi, 0447288802, tiina.matasjarvi@sasky.fi

Antal tävlande

3 tävlande/läroanstalt
Beskrivning av semifinaluppgiften
Den tävlande har som uppgift att bygga en punkt för produktpresentation för en dagligvara, där han/hon presenterar produkten utgående från kundernas behov. Tävlingsprodukterna består av en huvudprodukt och kringprodukter till den.

– I semifinalen presenterar 3 tävlande samtidigt en produkt vid olika produktpresentationspunkter. Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk.

– Tävlingsuppgiften och produkterna är likadana på alla semifinalplatser.
Beskrivning av uppgiftsmodulerna

Modul 1 Bygga en presentationspunkt.

Den tävlande har som uppgift att snabbt bygga upp en presentationspunkt, där han eller hon presenterar och säljer en produkt med kundens behov som utgångspunkt.

Modul 2 Produktpresentation

Den tävlande ska klara av produktpresentationen på det andra inhemska språket och på ett främmande språk (engelska). I produktpresentationen ska den tävlande lyfta fram aspekter som rör hållbar utveckling samt arbets- och produktsäkerhet.

Modul 3 Försäljning av en produkt

Inom detta föremål för bedömning följer domarna genomförandet av försäljningssituationen och bedömer den tävlandes förmåga att beakta räkneoperationer vid försäljningen

Modul 4 Interaktion och kommunikation

Inom detta föremål för bedömning följer domarna interaktionen och samarbetsförmågan under hela arbetsprestationen.

Tiden för att utföra modulerna 1-4 är 30 minuter.
Uppgiftens omfattning och tävlingstid
Tävlingstiden per tävlingsomgång är 30 minuter. Under den tiden ska den tävlande bygga upp presentationspunkten, presentera och sälja produkten samt plocka ner presentationspunkten. Den tävlande gör en kort självbedömning efter prestationen och får kort respons av domarna.

Tävlingsuppgiftens bedömningskriterier

Beskrivning av bedömningen
De obligatoriska temana i Mästare-tävlingen är företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Det totala antalet poäng är 100. Poängen fördelar sig på följande sätt:

Att bygga en presentationspunkt     15 p
Att bygga försäljningspunkten enligt företagets
uppdragsgivning    5
Arbetsergonomi och användning av material    5
Arbetsomgivningens snygghet och planmässighet  5

Produktpresentation      35 p
Att väcka intresse, fråga och lyssna     5
Att berätta om produktens grundläggande egenskaper  10
Att kartlägga behov och erbjuda en produkt utifrån det    5
Att presentera alternativa lösningar      5
Att beakta kringprodukter     5
Att dra nytta av språkkunskaper (på engelska)    5

Försäljning av en produkt (företagsamhet)    30 p
Kundbetjäningsattityd och initiativrikt agerande   10
Hantering av motpåståenden     5
Försäljarens räkneoperationer    5
Att avsluta en försäljning och att ge ett köpförslag   5
Tilläggsförsäljning      5

Interaktion och kommunikation     20 p
Tydligt tal, ett kundinriktat språk, ögonkontakt   5
Beteende och kroppsspråk (nonverbal kommunikation + leende) 5
Att ombesörja sitt yttre       5
Utvärdering och utveckling av det egna arbetet (självvärdering)   5
Sammanlagt     100 p

Beskrivning av bedömningens genomförande

Modul 1 Att bygga en presentationspunkt, 100 % objektivt
Modul 2 Produktpresentation, 90 % objektivt
Modul 3 Försäljning av en produkt, 90 % objektivt
Modul 4 Interaktion och kommunikation, 90 % objektivt

I bedömningen deltar 3 domare, av vilka minst en är en representant för näringslivet. Varje domare bedömer varje tävlandes prestation i ca 10 minuter. Efter detta samlas alla domare och diskuterar en liten stund, och ger sedan muntlig feedback på prestationen åt den tävlande.

Huvudprodukt som ska presenteras:

Electrolux ESB2500 Sport Blender

Det kan finnas kringprodukter i anslutning till huvudprodukten.

Den tävlande ska ta med sig följande:

Tävlingsarrangören ser till att det på tävlingsplatsen finns det material som behövs för att bygga presentationspunkten och de produkter som den tävlande ska presentera. Den tävlande behöver inte ta med sig något. Tänk på lämplig klädsel för produktpresentationen och förbered dig inför tävlingssituationen.

 

Semifinaluppgifter från tidigare år finns i uppgiftsbanken på adressen

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0