105- Semifinal

Användning av skogsmaskin

 

Semifinalernas tidtabell och plats

8.2.2017 med start kl. 8.00 på följande orter:

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo
Metsurintie 2 A
75700 Valtimo

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kannus
Ollikkalantie 3
69100 KANNUS

Etelä-Savon ammattiopisto
Salosaari
PL 304 (Metsäkouluntie 10), 50101 Mikkeli

Tampereen seudun ammattiopisto TREDU
Metsätie 1
34300 KURU

Semifinalkoordinator

Juha Korva
Tampereen seudun ammattiopisto
juha.korva@tampere.fi   0400 197020

Antal tävlande

Inga begräsningar i semifinalen
Beskrivning av semifinaluppgifterna i grenen för användning av skogsmaskin

UPPGIFT A:

Flervalsuppgift gällande kännedom om skogsnaturen samt om maskinell drivning och de maskiner som används för detta.

Uppgiftsbeskrivning: Uppgiften går ut på att besvara flervalsfrågor på en tävlingsblankett. Flervalsfrågorna handlar om kännedom om skogsnaturen, hantering av gallringsbestånd och tekniken i en skogsmaskin.

Tid för uppgiften: 30 minuter

Hjälpmedel för uppgiften: frågeformulär, handbok för användning av skogsmaskin (John Deere 1070E / 1170E Interim Tier 4, publikation 20141128 F680526) och läroboken ”Råd i god skogsvård” (Metsäkustannus, ISBN:9789526612225)  + Tapios fälttabeller, 5. Förnyad upplaga; ISBN 978-952-6612-35-5  samt anteckningsredskap.

Bedömning och bedömningskriterier:
I bedömningen används den tävlandes svar. Som grund för poängsättningen finns läroplanens nivå för berömliga (B3) kunskaper.

UPPGIFT B:

Beståndsvårdande avverkning (John Deere E SIM4 –seriens simulator)

Målsättningar: I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för föraren och maskinen i en gallringsskog. Uppgiftens nivå motsvarar en berömlig prestation (B3) i maskinell avverkning. Tävlingsuppgiften utförs i simulatorförhållanden, det har reserverats 5 minuter för planering och att för att bekanta sig med maskinen. För tävlingsuppgiften har det reserverats 20 minuter. En funktionär hjälper till i tränings- och tävlingsskedet i frågor som gäller användningen av simulatorn.

Händelser, situationer och inställningar: Området som skall gallras har märkts ut med röd färg, och de märkta träden skall avlägsnas. Avverkningen påbörjas från figur 1. Stockarna kapas i enlighet med drivningsanvisningarna till olika virkessortiment, med beaktande av mått och kvalitetskraven.

Simulatorinställningar: I uppgiften används en brukssimulator, inga justeringar görs på simulatorn under uppgiften.

Grundinställningar: Länkbromsens spänning 100, kranens snabbhet 70.

Tid för uppgiften: 20 minuter

Bedömning och bedömningskriterier: Vid bedömningen används simulatorns poängsättning.  Som grund för bedömningen fungerar läroplanens nivå B3.

Uppgiften kan ändras ca 30 %, ändringen presenteras i början av tävlingsdagen.

UPPGIFT C:
Maskinell närtransport med mellanstor skotare (egen vikt 10-20 ton)

Målsättningar:  I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för föraren och maskinen i närtransport.  Uppgiftens nivå motsvarar en berömlig prestation (B3) i maskinell närtransport av virke. Uppgiften utförs på ett uteområde och går ut på att den tävlande ska flytta en stockhop som finns på ett underlag till ett annat underlag där en ny stockhop görs. Den tävlande har 5 minuter på sig att bekanta sig med maskinen och 30 minuter för att utföra själva uppgiften. En funktionär hjälper till i övnings- och tävlingsskedet i frågor gällande användningen av maskinen.

Händelser, situationer och inställningar:
Den tävlande ska flytta två (2) virkestravar, så att den tävlande lastar den första traven på maskinen och flyttar den ovanpå nästa tomma underslag.
Traven ska vara lämplig för travmätning. Som nästa kör den tävlande till de kapade bitarna och staplar dem på varandra, bitarna är 40 cm höga och antalet är 5 st.
Därefter ska den tävlande köra till nästa trave, lasta traven på maskinen, flytta maskinen till nästa tomma underslag och lossa lasten.

Virkesflyttningen fortsätter enligt samma mönster tills domarna meddelar den tävlande att tävlingstiden är slut genom att vifta med en flagga samt meddela via radiotelefon. Virke som lastas då tävlingstiden har avslutats, räknas inte med i prestationen. När uppgiften är slut ska den tävlande sätta kranen i skotarens lastutrymme.
Domaren kan avbryta uppgiften om den tävlande utsätter sig själv eller publiken för fara, eller om den tävlande riskerar att söndra maskinen.

Skotaruppgiften genomförs individuellt på ett märkt område utomhus. Varje deltagare får en 5 minuters användningshandledning av en företagsrepresentant före tävlingen startar. Fem (5) minuter före tävlingsuppgiften får den tävlande bekanta sig med maskinen och pröva den på uppvärmningsområdet, samt till fots bekanta sig med tävlingsbanan. Före uppgiften börjar placeras maskinen på startlinjen med kranen hopvikt mot lastutrymmets grind. Bandomarna förklarar uppgiften för den tävlande. Uppgiften startas genom att man viftar med en flagga.

Grundinställningar: Maskinen är färdigt inställd. För kranen används fabriksinställningarna och arbetsrörelserna utförs enligt vad som lämpar sig för maskintypen i fråga. Inställningarna justeras inte under uppgiftens utförande.

Tid för uppgiften: 30 minuter

Bedömning och bedömningskriterier:
Som grund för bedömningen fungerar läroplanens nivå B3.  Föremål för bedömning är effektivitet, skotarens användningsteknik, kvaliteten på virkesformationen, körteknik samt säkra arbetssätt.

Uppgiften kan ändras ca 30 %, ändringen presenteras i början av tävlingsdagen.

Tävlingsuppgiftens bedömning

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan  0 – 100 poäng.
1/UPPGIFT A: Flervalsuppgift om maskinell drivning och kännedom om skogsnaturen. 30 p. Poäng enligt den tävlandes svar. Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som finns i uppgiftsbanken på adressen:  www.skillsfinland.fi.

2/ UPPGIFT B: Gallringsavverkning 30 p. (John Deere E –seriens simulator). Simulatorn poängsätter den utförda uppgiften.

3/UPPGIFT C: Maskinell närtransport 40 p. Domarna bedömer kvaliteten på den genomförda prestationen enligt poängsättningen.

 

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som finns i Skills Finlands uppgiftsbank

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0